Strona parafii świętego Józefa

w Kalwarii Zebrzydowskiej


Wszystkim parafianom i gościom 
życzymy błogosławieństwa Bożego!


Jesteś tutaj: Strona główna Eucharystia Zaczepki ewangeliczne (archiwum) Zaczepka ewangeliczna - V Niedziela Zwykła

Zaczepka ewangeliczna - V Niedziela Zwykła

PIERWSZE CZYTANIE      
Iz 58,7?10
Światło dobrych uczynków

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

To mówi Pan:
Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwróć się od współziomków.
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pana iść będzie za tobą.
Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie: ?Oto jestem!?.
Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:         
Ps 112,4?5. 6?7.8a i 9

Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych.


On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych,

łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.

Dobrze się wiedzie człowiekowi,

który z litości pożycza,

i swymi sprawami zarządza uczciwie.


Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje

i pozostanie w wiecznej pamięci.

Nie przelęknie się złej nowiny,

jego mocne serce zaufało Panu.


Jego wierne serce lękać się nie będzie.

Rozdaje i obdarza ubogich;

jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,

wywyższona z chwałą będzie jego potęga.


DRUGIE CZYTANIE          
1 Kor 2,1?5
Nauczanie świętego Pawła

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, by błyszcząc słowem i mądrością, dawać wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. 
I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.

Oto Słowo Boże.
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:                             
J 8,12b

Alleluja, Alleluja, Alleluja
Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.
Alleluja, Alleluja, Alleluja
 

EWANGELIA                                             
Mt 5,13?16
Wy jesteście światłem świata

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
?Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie?.

Oto słowo Pańskie.


Dzieci światłości


?Wy jesteście światłem świata.

Nie może się ukryć miasto położone na górze.

Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi,

aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca

waszego, który jest w niebie? (Mt 5,13-16).

Miastem położonym ?na górze?, o którym mówi Ewangelia,

był Nazaret. Przed Chrystusem nie wyróżnił się niczym,

skoro brak go w księgach Starego Testamentu.

Nie wykorzystał też swojej dziejowej szansy, gdy

po rozpoczęciu publicznego nauczania Pan Jezus ?przyszedł

również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu

udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.

Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę,

znalazł miejsce, gdzie było napisane:

Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność,
a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnymi,
abym obwoływał rok łaski Pana?. (Łk 4, 16-17)

Święty Łukasz przekazał szczegółowy opis tego wydarzenia:

?Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich

w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić

do nich: ?Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli?.

A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku

słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: ?Czy nie jest to

syn Józefa??? (por. Łk 4,20-22). Pomiędzy słuchaczami,

a Chrystusem komentującym przeczytany tekst, doszło jednak

do poważnej rozbieżności zdań, gdy Jezus ?rzekł do nich:

?Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz

samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego,

co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum?. I dodał:

?Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile

widziany w swojej ojczyźnie?? (Łk 4,23-24). Przypomniał

przy tym historię Eliasza i Elizeusza: W czasie długotrwałej

suszy, gdy w całej Palestynie zapanował głód i wielu cierpiało

z tego powodu, Eliasz dokonał cudu rozmnożenia chleba

w pogańskiej Sarepcie a nie w swojej ojczyźnie. Podobnie

postąpił prorok Eliasz podczas zarazy trądu w Izraelu ?

nie uzdrowił swego rodaka, ale Syryjczyka Naamana.

Zebrani w synagodze dobrze zrozumieli aluzje i wszyscy

unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go

z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której

zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak,

przeszedłszy pośród nich, oddalił się? (Łk 4,28-30).


Wydaje się niezrozumiałe, dlaczego mieszkańcy

rodzinnego miasta Chrystusa nie docenili, że spośród nich

wyszedł natchniony Rodak, głoszący odwieczne prawdy,

nie odczytali wielkości chwili ? czasu swego nawiedzenia.

Mieszkańcy Nazaretu, wśród których wychował się Jezus,

nie próbowali nawet zrozumieć jego nauki, nie domagali się

wytłumaczenia swoich wątpliwości. Zachowali się haniebnie

i tak przeszli do historii. Kontekst wskazuje, że Chrystus

na nich liczył. Pragnął, aby zrozumieli ?dobrą nowinę?

i byli ?światłością świata?. Skorzystały inne miejscowości.

Wieść o Jezusie ?rozchodziła się wszędzie po okolicy?,

po całej Galilei. W Kafarnaum, gdzie nauczał w szabat,

?zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było

pełne mocy?. Był ?wysławiany przez wszystkich?.


Do podobnego spięcia między słuchaczami a Chrystusem

doszło także w świątyni Jerozolimskiej. Święty Jan Ewangelista

relacjonuje szczegółowo: Pan Jezus zaczął mówić: ?Ja jestem

światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził

w ciemności, lecz będzie miał światło życia?. (J ?

Wtedy zaatakowali Go faryzeusze: ?Ty sam o sobie wydajesz

świadectwo. Świadectwo Twoje nie jest prawdziwe?. Chrystus

cierpliwie wyjaśnił: ?Nawet jeżeli Ja sam o sobie wydaję

świadectwo, świadectwo moje jest prawdziwe? [?] Ja sam

wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o Mnie

Ojciec, który Mnie posłał?. Faryzeusze nie ustępowali:

?Gdzie jest Twój Ojciec?? - pytali. Jezus odpowiedział:

?Nie znacie ani Mnie, ani Ojca mego. Gdybyście Mnie poznali,

poznalibyście i Ojca mego?. [?] ?Gdy wywyższycie Syna

Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic

od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec

nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił

Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba?.

Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego, jednak u większości

słuchaczy, pomimo pełnej argumentacji zaczerpniętej przez

Jezusa z Biblii, która dla Żydów była najbardziej przekonująca ?

nie znalazł zrozumienia, ponieważ ?nie byli z Boga?.

Poddali się panowaniu złego ducha ? ojca kłamstwa

(por. J 8.12-59). ?Kto jest z Boga, słów Bożych słucha? (J 8.47).


Nazywając siebie ?światłością świata?, Chrystus nawiązał

do ?Początku?, kiedy ?Bóg Stwórca rzekł: ?Niechaj stanie się

światłość!? I stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest

dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem,

a ciemność nazwał nocą? (Rdz 1,3-5). Przychodząc na ziemię

Bóg-Człowiek stał się ?światłością prawdziwą, która oświeca

każdego człowieka, gdy na świat przychodzi? (J 1,9). Tak też

rozumieli swój udział w życiu Bożym chrześcijanie od czasów

apostolskich. W swoim Liście do Efezjan św. Paweł pisał:

?Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością

w Panu: postępujcie jak dzieci światłości!? (Ef 5,8). Przekazując

wizję ?chwalebnego? Nowego Jeruzalem, św. Jan Apostoł pisze:

?I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała

Boga je oświetliła, a jego lampą ? Baranek. I w jego świetle będą

chodziły narody?? (Ap 21,23-24).


Święty Jan Paweł II w homilii z 1985 roku mówił: ?Kościół

i chrześcijanin są nosicielami światła, a światło zostało

zapalone, aby świeciło: ?Nie zapala się też światła i nie stawia

pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim,

którzy są w domu? (Mt 5,15). Kościół ze swoim niepokojem

religijnym i pasterskim, winien być obecny w społecznej

rzeczywistości tej ziemi. Kościół ma wielką misję do spełnienia

wobec człowieka i społeczeństwa. Kościół powinien pomagać

mężczyźnie i kobiecie wzmocnić poczucie swojej godności

ludzkiej, poczucie swoich praw i obowiązków, moralne poczucie

poszanowania praw drugiego, poczucie sprawiedliwości

i solidarności w stosunkach ludzkich i społecznych.

Szczególną uwagę winien Kościół poświęcić duszpasterstwu

rodziny, aby ta wspólnota życia i miłości odpowiadała

zamierzeniu Bożemu, zachowała swoją trwałość, była kolebką

i obroną rodzącego się życia, wypełniała pierwotne i autentyczne

zadanie wychowania ludzkiego i religijnego dzieci i była

równocześnie  komórką społeczeństwa i Kościołem domowym?.


Ks. Stefan Misiniec

Drukuj PDF

Idź do góry

Msza święta szkolna

w niedziele o godzinie 11:00
 
/fot. J. Leski/

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w każdą środę o godzinie 17:45Intencje do nowenny można składać pod obrazem Matki Bożej przy Ołtarzu Głównym 

HISTORIA OBRAZU

Kazanie maryjne na Mszy świętej w środę o godz. 18:00 
 

Polecamy


Gość Niedzielny

Papież Franciszek na Twitterze

Jubileusz Miłosierdzia

W diecezji


Światowe Dni Młodzieży

Archidiecezja Krakowska

Szpital Domowy 

Copyright © Parafia św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej 2018

Template by Joomla 2.5 Templates & Przeprowadzki zagraniczne Kraków.