Strona parafii świętego Józefa

w Kalwarii Zebrzydowskiej


Wszystkim parafianom i gościom 
życzymy błogosławieństwa Bożego!


Jesteś tutaj: Strona główna Eucharystia Zaczepki ewangeliczne (archiwum) Zaczepka Ewangeliczna XXXII Niedziela Zwykła 2017

Zaczepka Ewangeliczna XXXII Niedziela Zwykła 2017


XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A


PIERWSZE CZYTANIE (Mdr 6,12–16)
Mądrość znajdą ci, którzy jej szukają

Czytanie z Księgi Mądrości.

Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca: 
ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, 
i ci ją znajdą, którzy jej szukają, 
uprzedza bowiem tych, co jej pragną, 
wpierw dając się im poznać. 
Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, 
znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. 
O niej rozmyślać to szczyt roztropności, 
a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie: 
sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni, 
objawia się im łaskawie na drogach 
i popiera wszystkie ich zamysły.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 63,2.3–4.5–6.7–8)

Ciebie, mój Boże, pragnie dusza moja.

Boże mój, Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza. 
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak ziemia zeschła i łaknąca wody. 

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. 
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi. 

Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje. 
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami. 

Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie nocnych czuwań. 
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie.

DRUGIE CZYTANIE (1 Tes 4,13–18)
Powszechne zmartwychwstanie

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. 

Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli.
Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 24,42a.44)

Alleluja, alleluja, alleluja.
Czuwajcie i bądźcie gotowi, 
bo w chwili, której się nie domyślacie, 
Syn Człowieczy przyjdzie. 
Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 25,1–13)
Przypowieść o dziesięciu pannach

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
„Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.
Lecz o północy rozległo się wołanie: »Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie«. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: »Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną«. Odpowiedziały roztropne: »Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie«.
Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: »Panie, panie, otwórz nam«. Lecz on odpowiedział: »Zaprawdę powiadam wam, nie znam was«.
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

Oto słowo Pańskie.


Lampą zapaloną jest człowiek


Królestwo niebieskie podobne będzie

do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy

i wyszły na spotkanie pana młodego.(Mt 25,1)


Krótka, poetycka przypowieść o dziesięciu pannach,

czekających z zapalonymi lampami na przybycie

oblubieńca, aby móc wziąć udział w jego uczcie weselnej –

zawiera głęboką treść. To obraz oczekiwania człowieka

na spotkanie z Panem i Odkupicielem przed wejściem

do Jego Królestwa. Obraz ten zostawił ludziom Jezus,

Nauczyciel Ewangelii, wyjaśniając sens przygotowania

do śmierci i zawierający  odpowiedź dla oświeconych

Jego światłem, jak przygotować się na spotkanie

z Mistrzem, Panem życia i historii: Czuwajcie więc,

bo nie znacie dnia ani godziny”.

Ojciec Święty Benedykt XVI, po zakończeniu koncertu

na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego w Castel Gandolfo,

7 listopada 2010 roku, w czasie  którego wykonano Requiem

Wolfganga Amadeusza, podzielił się swoją refleksją na temat

twórcy: ...mozartische Heiterkeit – mozartowska pogoda.

Jest to dar Bożej łaski, lecz także owoc żywej wiary Mozarta,

który – zwłaszcza w muzyce sakralnej – umiał ukazać pełną

światła odpowiedź Bożej miłości, dającą nadzieję także wtedy,

gdy w życie człowieka wdziera się cierpienie i śmierć. […]

Requiem Mozarta doskonale wyraża wiarę, która dobrze zna

tragizm ludzkiej egzystencji i nie przemilcza jej dramatycznych

aspektów, wyraża więc wiarę prawdziwie chrześcijańską,

świadomą, że całe życie człowieka oświeca Boża miłość”.


Przypomniał też ostatni list Mozarta do umierającego ojca,

z 4 kwietnia 1787 roku., Pisał w nim «Już od kilku lat

tak bardzo zżyłem się z tą szczerą i drogą przyjaciółką

człowieka [ze śmiercią], że nie tylko jej obraz wcale już mnie

nie przeraża, lecz wydaje mi się wręcz uspokajający

i pocieszający! Uważam to za wielki przywilej i dziękuję

Bogu mojemu, który pozwolił mi zrozumieć, że śmierć

jest kluczem do prawdziwej szczęśliwości. Zawsze kiedy

kładę się do łóżka, myślę, że nazajutrz może już mnie

nie będzie. A przecież nikt z tych, którzy mnie znają,

nie mógłby powiedzieć, że w towarzystwie jestem smutny

lub okazuję zły humor. I za to szczęście dziękuję każdego dnia

mojemu Stworzycielowi i życzę go z całego serca każdemu

z moich bliźnich». Ojciec Święty Benedykt XVI tak go

skomentował: „Jest to list, który ukazuje wiarę bogatą

i prostą, widoczną także w wielkiej modlitwie Requiem.

Każe nam ona kochać głęboko ziemskie życie jako dar Boga

oraz wznosić się ponad nie, pogodnie wyglądając śmierci,

niczym «klucza» do drzwi, przez które trzeba przejść,

by dostąpić wiecznej szczęśliwości”.


W zdaniach, otwierających Księgę Rodzaju, znajdujemy

opis pierwszego aktu Boga po stworzeniu nieba i ziemi

i uporządkowaniu chaosu – oddzielił ciemność od jasności,

mówiąc: „Niech się stanie światłość” (Rdz 1,3).

Wśród religijnych symboli, światło jest najważniejsze,

symbolizuje Boga – Ojca światłości i Chrystusa – światłość

świata. Ogniste języki, pod postacią których Duch Święty

zstąpił na apostołów w dniu Zielonych Świąt, symbolizują

oświecenie ich umysłów – „zaczęli mówić obcymi językami”

(Dz 2,4), aby mogli głosić naukę Chrystusa wielu narodom.

W księdze Mądrości czytamy:

„Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca: 
ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, 
i ci ją znajdą, którzy jej szukają, 
uprzedza bowiem tych, co jej pragną, 
wpierw dając się im poznać” (Mdr 6,12-13). 
Panny roztropne z przypowieści Jezusa wykazały się

życiową mądrością – zabezpieczyły oliwę, aby ich lampy

nie zgasły. Zadaniem każdego człowieka wierzącego jest

wyjście naprzeciw swego Mistrza i Zbawiciela, czuwanie,

aby nie zgasła lampa mądrości, darowana przez Boga

wraz z życiem doczesnym. Tylko w jej świetle dostrzec

można prostą drogę prowadzącą do życia wiecznego,

które obiecał Chrystus.


Święty Jan Paweł II, w katechezie z 11 listopada 1984 roku

mówił: „Wszyscy ludzie są powołani do wyjścia na spotkanie

Chrystusa Odkupiciela, ponieważ On sam wychodzi

na spotkanie wszystkich i każdego, jako «Ten, który miłuje»;

jako Oblubieniec, który oddaje siebie z miłości.

Czyż nie mówi o tym Krzyż i Zmartwychwstanie?

Czyż nie mówią o tym wszystkie sakramenty Kościoła,

a w szczególności Najświętsza Eucharystia?” W nawiązaniu

do przypowieści o dziesięciu pannach, z których pięć było

roztropnych, a pięć nierozsądnych, rozważał :

„Ta przypowieść jest bardzo wymowna i  równocześnie

głęboko znamienna. Lampą zapaloną jest człowiek, który

odpowiada na wezwanie Oblubieńca. Lampą zapaloną

jest życie ludzkie, w którym owocuje odkupieńcza moc

Krzyża Zmartwychwstania Chrystusowego. Lampą zapaloną

jest serce człowieka, oświecone przez wiarę i przez nadzieję,

i równocześnie płonące miłością, którą Duch Święty

«rozlewa w naszych sercach» jak oliwę, o której mówi

Ewangelia. Lampą zapaloną jest łaska uświęcająca, jako

stan duszy ludzkiej, jako zadatek życia wiecznego”.


Warto przypomnieć, że od komentarza do przypowieści

o dziesięciu pannach Święty Jan Paweł II rozpoczął głoszenie

papieskich katechez w środę 25 października 1978 roku.

Mówił wtedy: „Proszę, by każdy ze słuchających mnie

w tym świetle pomyślał teraz o własnym życiu.

Czy jestem roztropny? Czy żyję w sposób konsekwentny,

odpowiedzialny? Czy program, który urzeczywistniam,

służy prawdziwemu dobru? Czy służy zbawieniu, którego

pragnie dla nas Chrystus i Kościół? Jeśli słucha mnie dzisiaj

student lub studentka, syn czy córka, niech w tym świetle

popatrzy na swoje zadania szkolne, lektury, zainteresowania,

rozrywki, środowisko przyjaciół i przyjaciółek. Jeśli mnie

słucha ojciec lub matka rodziny, niech pomyśli przez chwilę

o swoich obowiązkach małżeńskich i rodzicielskich.

Jeśli mnie słucha minister lub mąż stanu, niech popatrzy

na zasięg swoich obowiązków i swojej odpowiedzialności.

Czy szuka prawdziwego dobra społeczeństwa, narodu,

ludzkości? Czy tylko stronniczych i częściowych interesów?

Jeśli mnie słucha dziennikarz, publicysta, człowiek

wywierający wpływ na opinię publiczną, niech zastanowi się

nad wartością i nad celem tego swojego wpływu”.


Ks. Stefan Misiniec


Drukuj PDF

Idź do góry

Msza święta szkolna

w niedziele o godzinie 11:00
 
/fot. J. Leski/

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w każdą środę o godzinie 17:45Intencje do nowenny można składać pod obrazem Matki Bożej przy Ołtarzu Głównym 

HISTORIA OBRAZU

Kazanie maryjne na Mszy świętej w środę o godz. 18:00 
 

Polecamy


Gość Niedzielny

Papież Franciszek na Twitterze

Jubileusz Miłosierdzia

W diecezji


Światowe Dni Młodzieży

Archidiecezja Krakowska

Szpital Domowy 

Copyright © Parafia św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej 2018

Template by Joomla 2.5 Templates & Przeprowadzki zagraniczne Kraków.